Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
ISP - Úřad práce, 9. ročník
31
Úniková hra aneb najdi si své vysvědčení
Naše první vysvědčení!
Vysvědčení na Lysé hoře 2024
Pololetní vysvědčení jsme předávali v ostravském kině
Vysvědčení, I. pololetí
Vysvědčení na Lysé hoře
Filmové představení - dobrodružný film Wonka
Úniková hra aneb najdi si své vysvědčení, I. stupeň
1
Nejúspěšnější soutěžící - Tereza Satke
Pustevny - 1. st. + Motýlci MŠ
Pustevny v zimě - výlet I. stupeň + předškoláci
2
Pololetní prázdniny
3 4
5 6 7 8 9
Dětská scéna 2024
Školní kolo recitační soutěže I. stupně
10
Společné bruslení
SPOLEČNÉ SOBOTNÍ BRUSLENÍ
11
12
Rozvrh hodin, II. st.
Projektové vyučování I. a II. třídy
Lyžování se sluníčkem
Lyžařský výcvik II. stupně + Ozdravný pobyt 2024
Projektový týden "Sůl nad zlato" - III. - V. třída
Lyžařské výcviky I. a II. stupně
13
Rozvrh hodin, II. st.
Projektové vyučování I. a II. třídy
Lyžování se sluníčkem
Lyžařský výcvik II. stupně + Ozdravný pobyt 2024
Projektový týden "Sůl nad zlato" - III. - V. třída
Lyžařské výcviky I. a II. stupně
14
Rozvrh hodin, II. st.
Projektové vyučování I. a II. třídy
Lyžování se sluníčkem
Lyžařský výcvik II. stupně + Ozdravný pobyt 2024
Projektový týden "Sůl nad zlato" - III. - V. třída
Lyžařské výcviky I. a II. stupně
15
Rozvrh hodin, II. st.
Projektové vyučování I. a II. třídy
Lyžování se sluníčkem
Lyžařský výcvik II. stupně + Ozdravný pobyt 2024
Projektový týden "Sůl nad zlato" - III. - V. třída
Lyžařské výcviky I. a II. stupně
16
Rozvrh hodin, II. st.
Projektové vyučování I. a II. třídy
Lyžování se sluníčkem
Lyžařský výcvik II. stupně + Ozdravný pobyt 2024
Projektový týden "Sůl nad zlato" - III. - V. třída
Lyžařské výcviky I. a II. stupně
17 18
19
Ekologický výukový program Sadařův rok v MŠ
20
Slavíme Masopust v MŠ
eTwinning - online setkání - 2/2024
6. třída na přehlídkovém molu
21
eTwinning - online setkání - 2/2024
22 23 24 25
26 27 28 29 1
"To dám"
2 3
Drobečková navigace

Úvod > > ŠPP

ŠPP

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Výchovný poradce

Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Telefon: +420 558 844 451

Email: reditel@skolasilherovice.cz

Pracovna: kancelář ředitele školy, budova II. stupně, Kostelní 230

 

Metodik prevence

Mgr. Lucie Köşe

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Telefon: +420 558 844 446

Email: kose@skolasilherovice.cz

Pracovna: sborovna, budova II. stupně, Kostelní 230

 

Činnost výchovného poradce

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky.

Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Rozsah přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v nařízení vlády č 273/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Poradenské činnosti

 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména:
  • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací dráhy žáka,
  • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
  • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
  • informace o studijních možnostech, pomoc při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu,
  • organizace schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků,
  • zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách, jejich zprostředkování žákům (brožury, nástěnka),
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum a středisko výchovné péče) při zajišťování poradenských,
  • služeb přesahujících kompetence školy,
  • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a rodičům o možnosti individuálního využití,
  • informačních služeb těchto středisek.
 2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky:
  • vyhledávat žáky, jejichž vývoj a vzdělání vyžaduje zvláštní pozornost,
  • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sledovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • předkládat učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky,
  • vést evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole a podílet se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro tyto žáky,
  • v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciovat vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost
  • dohlížet na vedení dokumentace výchovných problémů u třídních učitelů,
  • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávat a sledovat talentované a nadané žáky a radit pedagogům při práci s nimi. 
 3. Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
  • zajišťovat případná vyšetření v PPP, SPC,
  • pomáhat učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření.
 4. Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

Metodické a informační činnosti

 1. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, inkluze, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně, práce s nadanými žáky apod.
  • metodicky pomáhat učitelům poskytujícím nápravnou péči,
  • poskytovat poradenskou činnost pro rodiče,
  • poskytovat poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích,
  • navrhovat řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák),
  • spolu s třídními učiteli sledovat žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 3. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 4. Poskytování informací o činnosti specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Spolupráce s dalšími organizacemi

 1. Účast na akcích organizovaných pedagogicko-psychologickou poradnou a úřadem práce pro výchovné poradce.
 2. Účast na vzdělávacích akcích pro výchovné poradce.
 3. Dle potřeby spolupráce s dalšími orgány – pedagogicko-psychologickou poradnou, s orgány péče o děti, s policií apod.

Spolupráce s metodikem prevence

 1. Ve spolupráci se školním metodikem prevence organizovat výchovné a preventivní akce pro žáky (besedy, exkurze, přednášky apod.)
 2. Spolu se školním metodikem prevence sledovat žáky potenciálně problematické. V případě vážných problémů nebo na základě doporučení třídního učitele předat řediteli školy návrh na svolání výchovné komise.

Spolupráce s vedením školy

 1. Předkládat řediteli školy návrhy týkající se výchovy, prevence a nápravy vzniklých problémů.
 2. Vypracování ročního plánu práce výchovného poradce a vyhodnocení své činnosti.
 3. Zajišťování dalších úkolů dle pokynů ředitele školy.

Využívej služeb výchovného poradce!

Výchovný poradce je tu od toho, aby ti pomáhal s problémy, které tě potkávají v učení, ve třídě, v komunikaci se spolužáky nebo v životě vůbec. Je to jedna z možných cest k řešení. Poradí ti také při rozhodování se o dalším vzdělávání a s výběrem budoucího povolání.

Nezdráhej se přijít s čímkoli:

 • Nejde ti učení a rád/a bys s ním pohnul/a? 
 • Někdo ti nadává, že se neumíš chovat, a ty se přece snažíš? 
 • Všichni se ptají, co z tebe bude, a ty to sám/sama nevíš? 
 • Bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti? 
 • Máš pocit, že něco zásadně nezvládáš? 
 • Děje se ti něco zlého? 
 • Víš o někom, koho druzí trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?

Náplň práce školního metodika prevence:

 • tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů rizikového chování a jejich řešení,
 • koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování,
 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd,
 • příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními monitorování projevů rizikového chování,
 • poskytování přímé pomoci žákům ohroženým projevy rizikového chování a jejich rodičům koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky poskytování informačních a metodických materiálů.

Akce:

Preventivní programy školy

Preventivní programy slouží žákům, pedagogům i rodičům. Snaží se o vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve škole, předcházení rizikovým jevům chování, podílení rodičů na dění ve škole a zvyšování profesní připravenosti pedagogů v oblasti rizikového chování žáků. Vzdělává žáky o patologických závislostech a negativních jevech, učí je jejich odmítání.

Prevence sociálně patologických jevů je rozdělena na několik na sebe navazujících částí:

 1. Tematické bloky zaměřené na prevenci v rámci výuky jednotlivých předmětů (1. - 9. ročník)
 2. Bloky primární prevence (1. - 9. ročník) - spolupráce s odbornými pracovišti 
 3. Kurzy a besedy (1. - 9. ročník) - spolupráce s HZS, Policií ČR, Městskou policií...
 4. Tematické vstupy metodika prevence do jednotlivých ročníků v návaznosti na aktuálních potřebách
 5. Školení pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 6. Zapojení rodičů do činnosti školy - Školská rada, přednášky.

 

Desatero bezpečného internetu

 1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
 2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
 3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
 4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
 5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
 6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
 7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
 8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
 9. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš.
 10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.