Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
Školní focení tříd
28
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
Sportovní hry v MŠ
29
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
30
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
ZÁŽITKOVÉ UČENÍ a vlastní kreativita dětí v MŠ
31
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
Indián tady, Indián tam, Indián všude, kam se podívám.
Den dětí 1. a 5. třídy
Den dětí – HopJump aréna Ostrava
Den dětí
1
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
2
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
3
Přichází nová školní kolekce - hledáme nejlepší motiv
4
Výlet žáků 1. třídy z Šilheřovic do Ostravy: Den plný zážitků a objevování!
5
Přátelák ve vybíjené
Rothschildové a jejich volnočasové aktivity
Vybíjená na ZŠ Formana - Ostrava
6
Akce Integrovaného záchranného systému v Hlučíně
Výlet na farmu Vitaminátor dětí z MŠ
7
Hornické muzeum, Poklady Landeku
Koloběžky do škol
Den zdraví - akce pro VIII. třídu
Koloběžky do škol
8 9
10
Výsledky sběru papíru
Žáci 8. třídy navštívili zříceninu hradu Starý Jičín
Školní výlet 8. ročníku
11
Žáci 8. třídy navštívili zříceninu hradu Starý Jičín
Školní výlet 8. ročníku
Den dětí v Chalupkách, MŠ
12
EkoFarma Bezdínek, exkurze 8. ročník
13
Startuje e-shop se školní kolekcí!
Náš první volejbalový turnaj
14 15 16
DEN OTCŮ
17
Barevný týden na prvním stupni naší školy
18
Barevný týden na prvním stupni naší školy
Rozloučení s předškoláky (PASOVÁNÍ)
Ludgeřovická stíhačka
19
Barevný týden na prvním stupni naší školy
Šilheřovický pětiboj
T-mobile Olympijský běh - celá škola
20
Barevný týden na prvním stupni naší školy
Školní výlet 9. ročník
21
Barevný týden na prvním stupni naší školy
Školní výlet 9. ročník
Bonatrans Bohumín exkurze, 8. ročník
22 23
24
Parasport festival 2024
25 26
Zrcadlový den - SPOLUPRÁCE SE SCHOOLS UNITED - HRDÁ ŠKOLA
27
Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd
Slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy
28
Vysvědčení
29
Slavnosti obce
30
Drobečková navigace

Úvod > > ŠPP

ŠPP

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Výchovný poradce

Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Telefon: +420 558 844 451

Email: reditel@skolasilherovice.cz

Pracovna: kancelář ředitele školy, budova II. stupně, Kostelní 230

 

Metodik prevence

Mgr. Lucie Köşe

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Telefon: +420 558 844 446

Email: kose@skolasilherovice.cz

Pracovna: sborovna, budova II. stupně, Kostelní 230

 

Činnost výchovného poradce

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky.

Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Rozsah přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v nařízení vlády č 273/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Poradenské činnosti

 1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména:
  • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací dráhy žáka,
  • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
  • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
  • informace o studijních možnostech, pomoc při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu,
  • organizace schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků,
  • zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách, jejich zprostředkování žákům (brožury, nástěnka),
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum a středisko výchovné péče) při zajišťování poradenských,
  • služeb přesahujících kompetence školy,
  • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a rodičům o možnosti individuálního využití,
  • informačních služeb těchto středisek.
 2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky:
  • vyhledávat žáky, jejichž vývoj a vzdělání vyžaduje zvláštní pozornost,
  • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sledovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • předkládat učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky,
  • vést evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole a podílet se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro tyto žáky,
  • v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciovat vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost
  • dohlížet na vedení dokumentace výchovných problémů u třídních učitelů,
  • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávat a sledovat talentované a nadané žáky a radit pedagogům při práci s nimi. 
 3. Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
  • zajišťovat případná vyšetření v PPP, SPC,
  • pomáhat učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření.
 4. Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

Metodické a informační činnosti

 1. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
 2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, inkluze, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně, práce s nadanými žáky apod.
  • metodicky pomáhat učitelům poskytujícím nápravnou péči,
  • poskytovat poradenskou činnost pro rodiče,
  • poskytovat poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích,
  • navrhovat řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák),
  • spolu s třídními učiteli sledovat žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.
 3. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
 4. Poskytování informací o činnosti specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Spolupráce s dalšími organizacemi

 1. Účast na akcích organizovaných pedagogicko-psychologickou poradnou a úřadem práce pro výchovné poradce.
 2. Účast na vzdělávacích akcích pro výchovné poradce.
 3. Dle potřeby spolupráce s dalšími orgány – pedagogicko-psychologickou poradnou, s orgány péče o děti, s policií apod.

Spolupráce s metodikem prevence

 1. Ve spolupráci se školním metodikem prevence organizovat výchovné a preventivní akce pro žáky (besedy, exkurze, přednášky apod.)
 2. Spolu se školním metodikem prevence sledovat žáky potenciálně problematické. V případě vážných problémů nebo na základě doporučení třídního učitele předat řediteli školy návrh na svolání výchovné komise.

Spolupráce s vedením školy

 1. Předkládat řediteli školy návrhy týkající se výchovy, prevence a nápravy vzniklých problémů.
 2. Vypracování ročního plánu práce výchovného poradce a vyhodnocení své činnosti.
 3. Zajišťování dalších úkolů dle pokynů ředitele školy.

Využívej služeb výchovného poradce!

Výchovný poradce je tu od toho, aby ti pomáhal s problémy, které tě potkávají v učení, ve třídě, v komunikaci se spolužáky nebo v životě vůbec. Je to jedna z možných cest k řešení. Poradí ti také při rozhodování se o dalším vzdělávání a s výběrem budoucího povolání.

Nezdráhej se přijít s čímkoli:

 • Nejde ti učení a rád/a bys s ním pohnul/a? 
 • Někdo ti nadává, že se neumíš chovat, a ty se přece snažíš? 
 • Všichni se ptají, co z tebe bude, a ty to sám/sama nevíš? 
 • Bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti? 
 • Máš pocit, že něco zásadně nezvládáš? 
 • Děje se ti něco zlého? 
 • Víš o někom, koho druzí trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?

Náplň práce školního metodika prevence:

 • tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů rizikového chování a jejich řešení,
 • koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování,
 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd,
 • příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními monitorování projevů rizikového chování,
 • poskytování přímé pomoci žákům ohroženým projevy rizikového chování a jejich rodičům koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky poskytování informačních a metodických materiálů.

Akce:

Preventivní programy školy

Preventivní programy slouží žákům, pedagogům i rodičům. Snaží se o vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve škole, předcházení rizikovým jevům chování, podílení rodičů na dění ve škole a zvyšování profesní připravenosti pedagogů v oblasti rizikového chování žáků. Vzdělává žáky o patologických závislostech a negativních jevech, učí je jejich odmítání.

Prevence sociálně patologických jevů je rozdělena na několik na sebe navazujících částí:

 1. Tematické bloky zaměřené na prevenci v rámci výuky jednotlivých předmětů (1. - 9. ročník)
 2. Bloky primární prevence (1. - 9. ročník) - spolupráce s odbornými pracovišti 
 3. Kurzy a besedy (1. - 9. ročník) - spolupráce s HZS, Policií ČR, Městskou policií...
 4. Tematické vstupy metodika prevence do jednotlivých ročníků v návaznosti na aktuálních potřebách
 5. Školení pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 6. Zapojení rodičů do činnosti školy - Školská rada, přednášky.

 

Desatero bezpečného internetu

 1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
 2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
 3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
 4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
 5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
 6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
 7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
 8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
 9. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš.
 10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.