PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY!

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY!

Vážení rodiče,

v souladu s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění rozhodl ředitel školy ve spolupráci se zřizovatelem, obec Šilheřovice:

S ÚČINNOSTÍ OD ZÍTŘKA, 20. 10. 2020 DO 23. 10. 2020, o přerušení provozu MŠ ze závažných organizačních a technických důvodů“.

Na výše uvedené období jsou obědy všech dětí odhlášeny. Veškeré aktivity spojené s MŠ se ruší. Další informace k provozu MŠ budou zveřejněny na webových stránkách školy. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy


Důležité informace pro rodiče dětí v MŠ

Důležité informace pro rodiče dětí v MŠ

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci, 

jsem nucen Vás touto cestou informovat o výskytu nákazy dítěte naší MŠ (třídy BERUŠKY) virovým onemocněním COVID - 19. Vzhledem k tomu, že u dítěte je průběh velmi mírný, nemějte, prosím, obavu o své děti!!!  
Musím Vás informovat o skutečnosti, že Vás bude kontaktovat Krajská hygienická stanice (KHS) - dojde tzv. trasování všech, kteří byli s tímto dítětem v MŠ v kontaktu. Není vyloučeno, že zdroj nákazy mohl být i od jiného dítěte nebo zaměstnance, proto Vás žádám, abyste se drželi pokynů KHS. Pokud by Vás KHS nekontaktovala, měli byste se sami obrátit na obvodního lékaře svých dětí v pondělí 19. 10. 2020.  

Pokud se u Vašeho dítěte nákaza vyskytne, nemusí to nutně znamenat, že se Vaše dítě nakazilo právě v naší MŠ! Berme na zřetel, že v okolí je již řada tříd nebo celé mateřské školy, které jsou uzavřeny. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsme nuceni po dobu karantény přerušit provoz třídy Berušek - tzn. minimálně do 23. 10. 2020, poté budou moci do MŠ pouze děti, které nebudou mít žádné zdravotní potíže, po negativním výsledku testu.  

V pondělí si je také možno vyzvednout celodenní stravu v době od 11.30-12.00 do jídlonosičů, další dny bude strava odhlášena (po dobu karantény tzn. minimálně do pátku 23. 10. 2020). 

Třída Veverek bude mít provoz bez omezení. 

Chápu, že je to pro Vás i pro nás nepříjemná skutečnost. Věřím, že se nám podaří tuto situaci v klidu zvládnout a všichni se ve zdraví opět vrátíme k běžnému provozu za 7 dní. 

V případě jakýchkoliv dotazů mě, prosím, kontaktujte. Jsem obeznámen se všemi základními skutečnostmi celého případu. Rád zodpovím Vaše dotazy. 
O dalším průběhu Vás budu včas informovat. Sledujte, prosím, naše www stránky školy nebo školní Facebook či Instagram. 

S pozdravem,

Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy


Organizace školního týdne od 19. - 23. 10. 2020

Organizace školního týdne od 19. - 23. 10. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

nejprve mi dovolte, abych vám poděkoval za pomoc při "hladkém" přechodu na online výuku vašich dětí. Organizace příštího pracovního týdne je upřesněna na konci tohoto odkazu, zároveň je v prostředí žákovské knížky v Bakalářích.

Důležité upozornění

- ONLINE VÝUKOVÉ HODINY začínají vždy v celou hodinu (8.00, 9.00,...). Případné další informace obdržíte prostřednictvím emailu. 

- Distanční online výuka je povinná, proto případná neúčast vašeho dítěte v ní, musí být doložena omluvenkou (v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění).

- Výuka probíhá dvěma způsoby - online výuka prostřednictvím SKYPE a samostudiem, kdy žák zpracovává např. pracovní listy, prezentace...

Děkujeme za vaši součinnost a těšíme se, že naše spolupráce povede ke zdárnému vzdělávání vašich dětí.

Mgr. Jan Pavelka, ředitel školy

RH 19. 10. - 23.10. 2020


Tisková zpráva MPSV k OČR

Tisková zpráva MPSV k OČR


Informace k distanční výuce od 14. 10. 2020

Informace k distanční výuce od 14. 10. 2020

Vážení zákonní zástupci, vážení rodiče,

rozhodnutím Vlády ČR dochází od středy 14. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020 k celkovému uzavření škol, tedy prvního i druhého stupně, a přechází se na formu distančního vzdělávání. Uzavřena bude také školní družina. Mateřská škola funguje nadále bez omezení. Škola bude otevřena každý den od 8:00 do 11:30 (přítomnost žáků je ovšem zakázaná). Všichni žáci školy tedy zůstávají doma a budou se vzdělávat distančně (dálkově, s využitím programu SKYPE).  

Distanční výuka žáků je POVINNÁ, v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), žáci budou hodnoceni za práci během této výuky. Absence při distanční výuce bude zaznamenávána ve škole, neúčast při této výuce bude nutné omluvit třídnímu učiteli.  

Distanční výuka je dle MŠMT i naší základní školy rozdělena na dvě základní formy:

  • Online výuka s vyučujícím v reálném čase – prostřednictvím aplikace SKYPE.
  • Samostudium pro žáky – žák samostatně zpracovává výukové materiály zadávané učitelem. Učitel nevede hodinu, ale může kdykoli žákovi odpovědět na jeho případný dotaz k zadanému úkolu a vysvětlit (prokonzultovat) konkrétní problém.

Všichni žáci, kteří nemají přístup k internetu, budou mít výukové materiály připravené v papírové podobě v budově školy (vyzvednou si je po dohodě s třídním učitelem).

Všichni žáci, kteří mají možnost využít internet, avšak nevlastní technické zařízení (tablet, notebook, mobil s „daty“, počítač), mají možnost kontaktovat třídního učitele a bude jim případně zapůjčena školní technika, za kterou převezmou hmotnou zodpovědnost pro případ poškození nebo zničení (vyzvednou si ji po dohodě s třídním učitelem a ředitelem školy).

Výuka v jednotlivých ročnících:

1. třída

– žáci jsou rozděleni na dvě skupiny, aby vyučující mohla pracovat individuálně s jednotlivými žáky (vyučující bude kontaktovat zákonné zástupce a vysvětlí jim způsob práce s žáky, domluví čas a formu komunikace), více informací podá třídní učitelka.  

2. třída

- žáci jsou rozděleni na dvě skupiny, bude docházet ke střídání skupin a tím pádem online výuky a samostudia, zákonní zástupci budou kontaktováni prostřednictvím e-mailu. (TU jim vysvětlí způsob práce s žáky, domluví čas a formu komunikace).

3. až 6. třída a dále 8. třída

– bude probíhat výuka online i samostudium - zákonní zástupci budou kontaktováni prostřednictvím e-mailu (bude jim vysvětlen způsob práce s žáky, časový rozvrh a forma komunikace s učiteli prostřednictvím SKYPE).

7. a 9. třída

- pokračují v tomto týdnu dle rozvrhu hodin ONLINE SKYPE výuky tak, jak bylo od pondělí 12. 10. 2020 původně naplánováno, budou poslány také materiály k samostudiu z vybraných vyučovacích předmětů.

 

Předměty výchovného charakteru nebudou v tomto týdnu realizovány. Další informace Vám postupně poskytneme během následujících dní.

MPSV stanovilo, že nemusíte ve škole žádat o potvrzení formuláře „Ošetřovné“, stačí vyplnit čestné prohlášení. 

Krizové ošetřovné - Aktuálně platné podmínky nároku na ošetřovné

 

Je nám velice líto, že nesmíme vzdělávat žáky ve škole v denní formě vzdělávání, avšak toto nařízení musíme respektovat. Věříme, že to společně zvládneme a brzy se opět ve škole shledáme.

Děkujeme za Vaši podporu, velmi si jí vážíme. Pedagogové Základní školy v Šilheřovicích

 

 

Výdej obědů

Pokud jste žáky přihlásili ke ŠKOLNÍMU stravování, pak mají žáci, kteří se vzdělávají (i online) možnost vyzvednout si obědy do jídlonosiče ve výdejním okénku školní jídelny SŠ Šilheřovice - vedle hlavního vchodu do SŠ denně od 11:00 do 12:30 hodin - více informací naleznete zde... https://www.hssilherovice.cz/ stravovani/.

 

SKYPE KONTAKTY PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ

 

 

 

 


Den s Andersenem

Den s Andersenem

Ve školním roce 2019/20 jsme si s chutí, nám vlastní, naplánovali s dětmi i s ostatními kolegyněmi a kolegy krásnou akci s názvem Noc s Andersenem. Bohužel, okolnosti nebyly pohádkám nakloněny a díky koronavirové pandemii muselo být pohádkové nocování přesunuto. Protože nám ani v tyto dny není dopřáno tuto noc prožít, rozhodli jsme se tedy přesunout si alespoň část jejího programu do výuky.

Ve škole jsme vytvořili výstavu knih od Boženy Němcové, která by v letošním roce oslavila své 200. narozeniny. V hodinách ČJ jsme se seznámili s jejím životem i díly, neminul nás ani pohádkový kvíz a ukázky z její tvorby. 

Mgr. Kalvarová Pavla


INFORMACE K VYUČOVÁNÍ OD 12. 10. 2020

INFORMACE K VYUČOVÁNÍ OD 12. 10. 2020

PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY: 

Na základě Usnesení Vlády České republiky a v souladu s §24 školského zákona dochází od 12. 10. 2020 k následujícím změnám v organizaci školního roku a vyučování. 


1) V týdnu od 12. 10. 2020 - 16. 10. 2020 bude probíhat standardní výuka dle rozvrhu hodin pro celý 1. stupeň ZŠ a dále pak pro 6. a 8. ročník ZŠ. (dle rozvrhu hodin viz níže). Povinná výuka plavání pro žáky 2., 3. a 4. třídy se na další dva týdny ruší.
V tomto období bude pro 7. a 9. ročník zavedena POVINNÁ ON-LINE výuka,  která bude probíhat v dopoledních hodinách (dle změněného rozvrhu hodin viz níže). 
Žáci, kteří by během ON-LINE výuky chtěli využít školního stravování tak musí učinit v době mezi 11:15-11:30, aby bylo zajištěno výše uvedené Usnesení Vlády ČR (ostatní strávníci budou chodit dle původní organizace). 

2) V týdnu od 19. 10. 2020 - 23. 10. 2020 bude probíhat standardní výuka dle rozvrhu hodin pro celý 1. stupeň ZŠ a dále pak pro 7. a 9. ročník ZŠ. (dle rozvrhu hodin viz níže). 
V tomto období bude pro 6. a 8. ročník zavedena POVINNÁ ON-LINE výuka, která bude probíhat v dopoledních hodinách (dle změněného rozvrhu hodin viz níže). 
Žáci, kteří by během ON-LINE výuky chtěli využít školního stravování tak musí učinit v době mezi 11:15-11:30, aby bylo zajištěno výše uvedené Usnesení Vlády ČR (ostatní strávníci budou chodit dle původní organizace). 

3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na dny 26. a 27. 10. 2020 stanovuje volné dny, kdy neprobíhá výuka ani školní stravování. 

ŽÁCI BEZ PŘÍSTUPU NA INTERNET SE DOSTAVÍ VŽDY V PONDĚLÍ A BUDOU SE VZDĚLÁVAT S VYUČUJÍCÍM INDIVIDUÁLNĚ V DOBĚ ROZVRHU ON-LINE VÝUKY. 
ŽÁCI, KTEŘÍ NEMAJÍ TECHNICKÉ VYBAVENÍ BUDOU POSTUPOVAT OBDOBNĚ (PŘÍPADNĚ JIM ŠKOLA ZAPŮJČÍ ICT ZAŘÍZENÍ, DLE DOMLUVY S ŘEDITELEM ŠKOLY). PŘÍPADNOU NEÚČAST NA ON-LINE VÝUCE JE ZAPOTŘEBÍ ŘÁDNĚ OMLUVIT V SOULADU SE ŠKOLSKÝM ZÁKONEM, JEDNÁ SE POVINNOU VÝUKU. 

DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ SITUACE, KTEROU SPOLEČNĚ URČITĚ ZVLÁDNEME!!

KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ ZŠ Šilheřovice


ROZVRHY HODIN 

1. třída 

BEZE ZMĚNY

2. třída

3. třída

4. třída

5. třída

6. třída

7. třída

8. třída

9. třída


Kampaň OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ

Kampaň OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ

Miliony malých změn může být víc než jedna velká

V týdnu od 12. října do 18. října 2020 se naše škola zapojí do projektu Kampaň OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ. Během těchto sedmi dnů můžete s námi i se svou rodinou zlepšit svět. Obyčejné hrdinství je chování, které každý den zlepšuje náš svět skrze naše skutky.

Vyberte si jednu, nebo všechny malé výzvy, do kterých se zapojíte (viz příloha). Své úspěchy z plnění úkolů, prosím, zapisujte do vyhodnocovacího listu (viz příloha). V jednom vyhodnocovacím listu mohou být zapsány výsledky celé rodiny. Abychom byli co nejekologičtější, není potřeba vyhodnocovací list tisknout, stačí ho jen elektronicky vyplnit a poslat emailem na ticha@skolasilherovice.cz , a to do 22. října 2020.

Děkujeme, že jste také HRDINOVÉ.

Kampaň obyčejného hrdinství výzvy

Vyhodnocovací list k vyplnění


Informace o Bakalářích ŽK

Informace o Bakalářích ŽK

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

dnešním dnem jsme spustili online žákovské knížky prostřednictvím softwaru Bakaláři. Odkaz najdete v záložce v pravém horním rohu těchto webových stránek. V případě, že jste ještě přihlašovací údaje neobdrželi, dostanete je nejpozději během pondělka. V příštích dnech si budete moci stáhnout také aplikaci do vašich mobilů, o zprovoznění vás budeme informovat. 

Omlouváme se za drobné zpoždění způsobené technickou závadou na našem serveru. Během několika dnů vám zde vložíme instruktážní video, jak postupovat po přihlášení do elektronické žákovské knížky. 

Děkujeme za pochopení a těšíme se, že nám pomůžete s další motivací vašich dětí při vzdělávání.

Vaše škola Šilheřovice


Žáci 9. třídy navštívili ÚP v Ostravě, 30. 9. 2020

Žáci 9. třídy navštívili ÚP v Ostravě, 30. 9. 2020

Ve středu 30. září 2020 navštívili žáci 9. třídy Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS), které působí v rámci Úřadu práce v Ostravě. Tato návštěva byla pro ně cennou pomocí zvláště v době, kdy se rozhodují o svém budoucím povolání. Někteří mají o své životní etapě již jasno, někteří teprve přemýšlejí o tom, kterým směrem se vydat. Každopádně návštěva IPS jim ukázala možnosti, které se jim nabízejí. IPS poskytuje rovněž nejen skupinové, ale v případě zájmu také individuální poradenství, kterého je možno bezplatně využít. Žáci získali komplexní informace o síti škol, o možnostech uplatnění absolventů škol v praxi, možnostech rekvalifikace a o situaci na trhu práce. Prakticky si otestovali profesní zájmy ve vazbě na povolání a potřebné vzdělání, zhlédli ukázky některých profesí a byli seznámeni s internetovými odkazy, které mohou být v době jejich rozhodování užitečnými pomocníky. Obdrželi také podrobné informace o práci s Atlasem školství a prakticky si vyzkoušeli hledat v něm vše potřebné.

Mgr. Pavlína Řehánková


eTwinning u nás ve škole

eTwinning u nás ve škole

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do eTwinningových projektů. Více informací najdete zde. Abychom se představili ostatním školám, připravili jsme video prezentaci naší školy. Přeji našim žákům, aby si v projektech našli spoustu nových kamarádů, zlepšili se v anglickém jazyce, kreativně se rozvíjeli u vytváření různých aktivit a v neposlední řadě si užili mnoho báječné zábavy. Vzhůru do toho! 

Mgr. Zdeňka Komůrková


V pátek 25. 9. ředitelské volno NENÍ!

V pátek 25. 9. ředitelské volno NENÍ!


Dopravní výchova 3. ročník, 23. 9. 2020

Dopravní výchova 3. ročník, 23. 9. 2020

Dne 23.9.2020 jeli žáci 3. třídy v rámci dopravní výchovy na Dopravní hřiště do Hlučína. Žáci si zopakovali chování chodců na komunikaci, dopravní značky a nakonec za přítomnosti paní policistky se projeli na koloběžkách. V příštím roce čeká děti jízda na kolech, na kterou se již těší.

Mgr. Květuše Michálková

 


Příběh peněz v páté třídě, 15. 9. 2020

Příběh peněz v páté třídě, 15. 9. 2020

Žáci páté třídy si formou her s historickou tématikou „prožili“ a vyjasnili pojmy z finančního světa jako hodnota, cena, směna, poptávka, nabídka, nedostatek, přebytek, monopol, fair trade aj. Aktivita se skládala z několika kratších her simulujících postupný vývoj společnosti. Úkolem každého hráče bylo pomocí směnného obchodu v daných „epochách“ přežít a dosáhnout co nejvyšší životní úrovně.
Mgr. Olga Tichá


Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 18. 9. 2020 do odvolání

Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 18. 9. 2020 do odvolání


Děkujeme, paní Václavíková.

Děkujeme, paní Václavíková.

V sobotu 30. května 2020 proběhlo slavnostní otevření našeho školního hřiště, projektu, jehož předmětem bylo vybudovat nové multifunkční hřiště, které umožní žákům bezpečně a výkonně sportovat, rozvíjet své pohybové aktivity a to provozováním nejen kolektivních sportů.

Poslední třešinkou na dortu byla betonová zeď, kterou svým mistrovským uměním namalovala paní MgA. Dagmar Václavíková, za což bychom jí chtěli vyjádřit velké DÍKY! Na velkoplošném obraze se podílely také firmy Amfol a Štota – výškové práce, kteří namalovali na tuto zeď modrý podklad.

Budeme se těšit, že všichni, kteří budou hřiště používat, se zde budou cítit skvěle.  

Vaše Škola Šilheřovice

 

 

 


Kdo poletí do Londýna?

Kdo poletí do Londýna?

Naše žákyně Štěpánka Šimonová, která se vzdělává distanční formou, vyhrála zájezd do Londýna. Je to velká odbornice na Harryho Pottera :-) Moc gratulujeme!

Kdo poletí do Londýna?


NEHULÍME, KRESLÍME, 11. 9. 202

NEHULÍME, KRESLÍME, 11. 9. 202

V pátek 11. 9. 2020 se žáci horního stupně zúčastnili programu „NEHULÍME, KRESLÍME”, který se uskutečnil v tělocvičně. Pod vedením ilustrátora dětských knih, pana Adolfa Dudka, se naučili pomocí základních geometrických tvarů, čtverce, obdélníka a kruhu, nakreslit 4 obrázky, a to krajinu, město, lidskou hlavu a lidské tělo. Vše bylo žákům zprostředkováno názornou a vtipnou formou. Pan Dudek zapojil do programu nejen jednotlivé žáky, ale také vyučující. Na konci programu jsme mohli společnými silami rozluštit několik kreslených hádanek  a rébusů. Tímto bych chtěla panu ilustrátorovi poděkovat, a kdyby měl zase někdy cestu kolem, mohl by se v naší škole zastavit i u menších žáků a něco hezkého nakreslit i jim a třeba je také něco nového naučit.

Mgr. Lucie Köşe

 


Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 10. 9. 2020

Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest s výjimkami s účinností od 10. 9. 2020


ROUŠKY DO ŠKOL OD 10. ZÁŘÍ 2020!

ROUŠKY DO ŠKOL OD 10. ZÁŘÍ 2020!

V souvislosti s nařízením vlády České republiky žádáme rodiče žáků Základní školy v Šilheřovicích, aby od čtvrtku 10. září vybavili své děti do školy rouškami.

Děkujeme za pochopení.


PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ, 4. 9. 2020

PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ, 4. 9. 2020

V pátek 4. 9. 2020 byli žáci 2. třídy ZŠ a MŠ Šilheřovice slavnostně pasováni v místní knihovně na ČTENÁŘE. Novopečení čtenáři slíbili, že budou číst rádi a pravidelně, ke knížkám se budou chovat hezky a opatrně a knížka se stane jejich kamarádem. Aby se však z žáků stali praví rytíři Řádu čtenářů, museli prokázat své schopnosti a dovednosti. Za pět splněných úkolů získali pět zlatých klíčů, kterými poté společně odemkli zlé kouzlo kouzelníka Nečtenáře a tím osvobodili princeznu Čítanku z jejího zakletí. Děkujeme paní knihovnici za milé přijetí, výborné občerstvení a krásný dárek v podobě dětské knížky pro každého žáka.

Mgr. Pavla Kalvarová


Náš první školní den - Prvňáček 2020

Náš první školní den - Prvňáček 2020

Tak a je to tady! 1. školní den! Jaký asi bude? A jaká je ta škola? A co se tam bude všechno dělat? A kdy už půjdem? A … ? a spoustu dalších otázek pokládaly děti svým rodičům. Není divu, nemohly se dočkat. Potkali jsme se v kulturním domě, přestože venku lilo jak z konve, všichni měli dobrou náladu. Všichni jsme byli zvědaví, co nás čeká. Děti ze 4. třídy si s paní zástupkyní připravily hezké básničky a písničky. Pan starosta nám nabídl doučování z matematiky a pan farář slíbil, že pomůže s „žehlením“ průšvihů. Taky jsme viděli skvělou mažoretku Petru Čejkovou, která nám ukázala, že když budeme chtít, dosáhneme na hvězdy. Všichni jsme se už ale nemohli dočkat, až půjdeme do školy. Když jsem odemkla dveře třídy, připadala jsem si jako v televizním pořadu „Jak se staví sen“. Děti nadšeně vtrhly dovnitř a s jiskřičkami v očích hlasitě chválily a objevovaly, co všechno tu máme. Náš 1. společný den byl opravdu kouzelný. Dětem i jejich rodičům přeji, ať si užijí každičký den, který na ně v 1. třídě čeká. Nám všem začíná „něco“ nového.                                                                         

Mgr. Iva Fichnová, tř. uč. 1. roč.


Slavnostní uvítání žáků I. třídy

Slavnostní uvítání žáků I. třídy


Organizace prvního školního týdne 2020/2021

Organizace prvního školního týdne 2020/2021

Školní družina bude fungovat v běžném režimu od středy 2. 9. 2020.


Konec samé teorie, hurá s pokusy do praxe

Konec samé teorie, hurá s pokusy do praxe

 

Více informací najdete zde.