Metodik prevence


Mgr. Pavlína Řehánková

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Telefon: 558 844 446

Email: rehankova@skolasilherovice.cz

Pracovna: sborovna, budova II. stupně, Kostelní 230
 

Náplň práce školního metodika prevence:

 • tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů rizikového chování a jejich řešení
 • koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování
 • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování
 • vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování
 • individuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy
 • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd
 • příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními
 • monitorování projevů rizikového chování
 • poskytování přímé pomoci žákům ohroženým projevy rizikového chování a jejich rodičům
 • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
 • poskytování informačních a metodických materiálů

 

Akce:

Preventivní programy školy

Preventivní programy slouží žákům, pedagogům i rodičům. Snaží se o vytvoření pozitivního sociálního klimatu ve škole, předcházení rizikovým jevům chování, podílení rodičů na dění ve škole a zvyšování profesní připravenosti pedagogů v oblasti rizikového chování žáků. Vzdělává žáky o patologických závislostech a negativních jevech, učí je jejich odmítání.

Prevence sociálně patologických jevů je rozdělena na několik na sebe navazujících částí:

1) Tematické bloky zaměřené na prevenci v rámci výuky jednotlivých předmětů

(1. - 9. ročník)

2) Bloky primární prevence (1. - 9. ročník) - spolupráce s odbornými pracovišti 

3) Kurzy a besedy (1. - 9. ročník) - spolupráce s HZS, Policií ČR, Městskou policií...

4) Tematické vstupy metodika prevence do jednotlivých ročníků v návaznosti na aktuálních potřebách

5) Školení pedagogů v oblasti prevence sociálně patologických jevů

6) Zapojení rodičů do činnosti školy - Školská rada, přednášky.

 

Realizované akce v 1. pololetí školního roku 2022-2023

·        Jan Hus – důraz na lidské hodnoty, 24. 11. 2022, 6. a 7. třída, 2 vyučovací hodiny

Ve čtvrtek 24. 11. 2022 se pro 6. a 7. třídu ZŠ Šilheřovice uskutečnil výchovně-vzdělávací dvouhodinový projekt s názvem Jan Hus – jak ho neznáte. Programem provázela mladá a vynikající lektorka Ester Poláková z Křesťanské akademie mladých, která téma představila srozumitelnou a zajímavou formou.

Projekt byl zaměřen na osobnost Jana Husa, jeho přínos a historický odkaz s důrazem na lidské hodnoty a tradice. Tento významný církevní reformátor byl představen především jako člověk, který hodnoty nejen hlásal, šířil, ale je i dodržoval a ctil. K jeho propagovaným a ctěným hodnotám patřila svoboda, pravda, pokora, odpuštění, láska, věčnost, radost, úcta, důstojnost, čistota duše a víra. K modelovým situacím ze současného světa se pak žáci snažili zmíněné hodnoty přiřadit. Lektorka vystřídala různé formy práce s dětmi – od svého mluveného slova, přes individuální práci žáků, až po práci ve dvojicích i skupinách. Celá akce byla prokládaná velkou řadou různorodých aktivit a v závěru se na řadu dostaly i scénky.

Projekt se u žáků setkal se značným ohlasem. Ptali se, hlásili, odpovídali na dotazy,  příkladně spolupracovali s lektorkou i mezi sebou navzájem.

 

·       J. A. Komenský – důraz na úctu k životu, 2. 12. 2022, 8. a 9. třída,            4 vyučovací hodiny

Základním mottem projektu je ÚCTA K ŽIVOTU. Mluvíme o lidských hodnotách v době, v níž mladí lidé tato slova vůbec neslyší, tato poselství vůbec nevnímají. Je důležité vytrvat, nevzdávat to, protože NEVZDÁVAT TO má cenu! Je důležité mít na paměti Komenského myšlenku: „Věci lidské nejsou v pořádku, ale nejsou ztraceny. Změna začíná u změny srdce a nápravy svého jednání.“

A právě toto bylo poselstvím projektového dne spojeného s interaktivní dílnou s názvem Dědictví českého národa – Jan Amos Komenský. Projekt se zaměřuje na principy demokratické kultury a na životech českých velikánů ukazuje to nejzákladnější –  LIDSKOST. Zabývá se rovněž rozvojem kompetencí, které se projevují v oblasti osvojování znalostí a kritického porozumění, dovedností a upevňování hodnot a postojů. Lektorka se snažila přiblížit Komenského myšlenku, že k praktické obnově dochází prostřednictvím  moudrého porozumění a správy sedmi klíčových oblastí: vzdělanosti, rodiny, vlády, víry, médií, umění a podnikavosti. Projekt Komenský 2020 vznikl při příležitosti 350. let od úmrtí Učitele národů – Jana Amose Komenského (1592 – 1670).

Tento projektový den se na naší škole uskutečnil 2. 12. 2022 pro 8. a 9. třídu, byl veden ve čtyřhodinovém výchovně-vzdělávacím bloku. Programem provázela mladá a vynikající lektorka Ester Poláková z Křesťanské akademie mladých, která danou problematiku představila srozumitelnou a zajímavou formou. Jasně řekla, že s „nápravou věcí lidských“ můžeme Komenskému pomoci i nyní. STAČÍ JEN CHTÍT!

Lektorka vystřídala různé formy práce s dětmi – od mluveného slova, přes individuální práci žáků, až po práci ve skupinách. Celá akce byla prokládaná velkou řadou různorodých aktivit.

 

Výhledově plánované akce ve 2. pololetí školního roku 2022/2023

V měsíci květnu 2023 proběhnou napříč takřka všemi ročníky naší Základní školy v Šilheřovicích preventivní programy v rámci primární prevence realizované Poradnou pro primární prevenci Ostrava, vedenou Bc. Tomášem Veličkou. Budou to:

 

·        ve čtvrtek  11. května Nebezpečí šikany

2. třída – 1. a 2. vyučovací hodina

3. třída – 3. a 4. vyučovací hodina

 

·        ve čtvrtek 18. května Komunikace v kolektivu

4. třída – 1. a 2. vyučovací hodina

5. třída – 3. a 4. vyučovací hodina

 

·        v pátek 19. května Komunikace v kolektivu

6. třída – 1. a 2. vyučovací hodina

7. třída – 3. a 4. vyučovací hodina

 

·        v pondělí 29. května Nebezpečí šikany

8. třída – 1. a 2. vyučovací hodina

9. třída – 3. a 4. vyučovací hodina

 

Desatero bezpečného internetu

 1. Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
 2. Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
 3. Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
 4. Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
 5. Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
 6. Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
 7. Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
 8. Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
 9. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš.
 10. Když se s někým nechceš bavit, nebav se.