Zápis do 1. třídy 2023-2024

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

srdečně vás s vašimi budoucími prvňáčky zveme k zápisu dětí do 1. třídy školního roku 2023-2024.

Zápis k povinné školní docházce v Základní škole v Šilheřovicích se uskuteční v termínu  od 1. dubna 2023 do 30. dubna 2023. V souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, budou zapsáni děti narozené od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017, a to včetně dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, které k žádosti přiloží zákonný zástupce. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce nejpozději do 30. dubna 2023.

Na naší škole proběhne zápis do 1. třídy, v budově základní školy na ulici Střední 29, a to ve dnech:

 

úterý 04. 04. 2023, od 10.00 – do 16.00 hodin

úterý 11. 04. 2023, od 10.00 – do 16.00 hodin

 

Rezervovat si vhodný termín pro osobní podání žádosti k zápisu můžete zde. 

 

V případě, že Vám žádný z nabízených termínů nebude vyhovovat, je možné se telefonicky domluvit na jiném termínu (ředitel školy tel.: 777 638 306, reditel@skolasilherovice.cz nebo zástupkyně ředitele školy zastupkyne@skolasilherovice.cz).

Potřebné dokumenty:

1. Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

2. Zápisní list pro školní rok 2023-2024

Zápisní list žáka školní rok 2023-2024

3. Rodný list dítěte – kopie

4. Občanský průkaz zákonného zástupce

 

Jak probíhá zápis?

Při příchodu do školy vás přivítají pedagogové naší školy. Po předložení občanského průkazu a rodného listu dítěte v označené místnosti obdržíte od pedagogického pracovníka školy registrační číslo, které si pečlivě uschovejte. Pod tímto číslem zjistíte informace o přijetí či nepřijetí vašeho dítěte do naší školy.

Zápis k povinné školní docházce se skládá ze dvou částí:

1. formální část – zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2.

2. motivační část – rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem, který trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku, orientační posouzení jeho školní připravenosti a posouzení dovedností v oblasti hudební nebo výtvarné výchovy. Nejedná se o přijímací zkoušky!

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Odklad

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce dítěte požádat o odklad povinné školní docházky podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/ 2004 (školský zákon), v platném znění. K žádosti o odklad je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Oznámení o přijetí

Ředitel školy nejpozději do 30 dnů od zápisu dítěte vyvěsí na veřejném místě (web školy, vstup školy) seznam uchazečů pod přiděleným registrační číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů. V souladu s § 36 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí/nepřijetí dítěte k povinné školní docházce. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí v Základní škole Šilheřovice je možné dne 30. 04. 2022 od 13 do 15 hodin u ředitele školy.

 

Vážíme si Vaší důvěry, se kterou nám svěřujete vzdělávání toho nejcennějšího ve Vašem životě – svého dítěte.

Mgr. Jan Pavelka

ředitel školy

 

K zápisu mohou přijít i rodiče s dětmi, kteří nemají trvalý pobyt v obci Šilheřovice!

 

Jak můžete svému dítěti pomoci? 

Desatero pro rodiče
Hry podporující školní připravenost ...a nejen tu
Jak vybrat školní brašnu