Výchovná poradkyně

Mgr. Pavlína Řehánková

Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Telefon: 595 054 146

Email: rehankova@skolasilherovice.cz

Pracovna: sborovna, budova II. stupně, Kostelní 230

 

Činnost výchovného poradce

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č. 197/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky.

Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Rozsah přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v nařízení vlády č 273/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb.

Poradenské činnosti

1. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména:

 • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací dráhy žáka
 • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem)
 • informace o studijních možnostech, pomoc při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu
 • organizace schůzky se zákonnými zástupci vycházejících žáků
 • zajištění dostatečného počtu informačních materiálů o možnostech studia na středních školách, jejich zprostředkování žákům (brožury, nástěnka)
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum a středisko výchovné péče) při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a rodičům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

 

2. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky:

 • vyhledávat žáky, jejichž vývoj a vzdělání vyžaduje zvláštní pozornost
 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sledovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • předkládat učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky
 • vést evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole a podílet se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro tyto žáky
 • v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciovat vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost
 • dohlížet na vedení dokumentace výchovných problémů u třídních učitelů
 • ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávat a sledovat talentované a nadané žáky a radit pedagogům při práci s nimi.

 

3. Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • zajišťovat případná vyšetření v PPP, SPC
 • pomáhat učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření.

 

4. Příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

 

Metodické a informační činnosti

1. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.


2. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, inkluze, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně, práce s nadanými žáky apod.

 • metodicky pomáhat učitelům poskytujícím nápravnou péči,
 • poskytovat poradenskou činnost pro rodiče,
 • poskytovat poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích,
 • navrhovat řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák),
 • spolu s třídními učiteli sledovat žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.

 

3. Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.


4. Poskytování informací o činnosti specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.


5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.


6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.


Spolupráce s dalšími organizacemi

1. Účast na akcích organizovaných pedagogicko-psychologickou poradnou a úřadem práce pro výchovné poradce.

2. Účast na vzdělávacích akcích pro výchovné poradce.

3. Dle potřeby spolupráce s dalšími orgány – pedagogicko-psychologickou poradnou, s orgány péče o děti, s policií apod.

 

Spolupráce s metodikem prevence

1. Ve spolupráci se školním metodikem prevence organizovat výchovné a preventivní akce pro žáky (besedy, exkurze, přednášky apod.)

2. Spolu se školním metodikem prevence sledovat žáky potenciálně problematické. V případě vážných problémů nebo na základě doporučení třídního učitele předat řediteli školy návrh na svolání výchovné komise.

 

Spolupráce s vedením školy

1. Předkládat řediteli školy návrhy týkající se výchovy, prevence a nápravy vzniklých problémů.

2. Vypracování ročního plánu práce výchovného poradce a vyhodnocení své činnosti.

3. Zajišťování dalších úkolů dle pokynů ředitele školy.
 

 

Využívej služeb výchovného poradce!

Výchovný poradce je tu od toho, aby ti pomáhal s problémy, které tě potkávají v učení, ve třídě, v komunikaci se spolužáky nebo v životě vůbec. Je to jedna z možných cest k řešení. Poradí ti také při rozhodování se o dalším vzdělávání a s výběrem budoucího povolání.

 

Nezdráhej se přijít s čímkoli:

 • Nejde ti učení a rád/a bys s ním pohnul/a? 
 • Někdo ti nadává, že se neumíš chovat, a ty se přece snažíš? 
 • Všichni se ptají, co z tebe bude, a ty to sám/sama nevíš? 
 • Bojíš se školy, spolužáků, rodičů, své budoucnosti? 
 • Máš pocit, že něco zásadně nezvládáš? 
 • Děje se ti něco zlého? 
 • Víš o někom, koho druzí trápí, a sám/sama se bojíš zasáhnout?