Současnost

Základní škola a mateřská škola Šilheřovice je školou rodinného typu. Výuka je zajišťována ve dvou školních budovách.

Hlavní budova se nachází v klidné okrajové části obce. V této budově je umístěno ředitelství školy, třídy 2. stupně, jež všechny disponují dataprojektory sloužící ke zkvalitnění výuky, nově vybavená počítačová učebna, fyzikální učebna, která slouží žákům nejen k získávání poznatků, ale především k provádění různých fyzikálních a chemických pokusů za odborného dohledu a pomoci pedagogů, literární učebna s knihovnou využívána pří výuce českého jazyka také jako čítárna.

Budova je obklopena travnatými plochami, na kterých je nově zbudována školní zahrada osázená okrasnými i užitkovými dřevinami, keři, bylinami a travinami. Tato zahrada slouží žákům nejen k výuce, ale také k relaxaci. Učí se poznávat jednotlivé druhy rostlin a dřevin a zajišťují provoz zahrady po celý školní rok.

Součástí budovy je také velké travnaté hřiště, hřiště na vybíjenou a volejbal a doskočiště. Hřiště jsou využívána k výuce tělesné výchovy a také slouží za příznivého počasí (stejně jako zahrada) k relaxaci o hlavní přestávce.

Odloučené pracoviště je vzdálené asi 1 km a nachází se v centru obce u rušné komunikace. Na odloučeném pracovišti jsou umístěny třídy 1. stupně, školní družina, mateřská škola a výdejna stravy mateřské školy.

U budovy je školní hřiště, které je využíváno k výuce tělesné výchovy a ke hrám dětí školní družiny. Školní budova 1. stupně je spojena s tělocvičnou, která byla nově otevřena v únoru 2007. V ní probíhá výuka tělesné výchovy žáků školy a také se uskutečňují sportovní soutěže a turnaje žáků.