Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

 

 

Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace realizuje projekt „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvoření odborné digitální jazykové učebny, která vznikne spojením stávající učebny fyziky a přilehlého kabinetu (stávající učebna fyziky již pozbyla na svém významu, neboť naše škola úspěšně dokončila realizaci nové moderní učebny přírodních věd v jiné části budovy) sloužící převážně k výuce cizích jazyků – anglického a německého (nicméně v učebně se počítá i s výukou informační a komunikační technologie a matematiky). Na základě zrealizovaného projektu bude docházet ke zvýšení znalostí a poznatků v oblasti komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi u všech cílových skupin projektu, stejně tak budou žáci motivováni k vyšší intenzitě a aktivitě při samotném vzdělávání.

Výsledkem projektu bude na základě provedených stavebních úprav včetně pořízení vnitřního vybavení (ICT vybavení, nábytek) vytvořena odborná digitální jazyková učebna za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčové kompetenci komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Tato odborná digitální jazyková učebna bude splňovat nároky na bezbariérovost. V současné době lze prostory v budově, kde vznikne odborná učebna, již nyní využívat bezbariérově (budova má pouze jedno nadzemní podlaží, existence bezbariérového WC). V rámci projektu rovněž dojde k výsadbě drobné zeleně v areálu školy.

Potřebnost projektu je dána potřebou:

1) zvyšování kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčové kompetenci komunikace v cizích jazycích, v klíčové kompetenci práce s digitálními technologiemi a v klíčové kompetenci přírodní vědy;

2) kvalitní a dostupné infrastruktury pro výuku klíčové kompetence, které žáci základní školy využijí v rámci navazujícího studia na střední či vysoké školy, a následně v praxi, za účelem odstranění nesouladu nabídky a poptávky na regionálním trhu práce;

3) zvýšení kvality výuky díky provedeným stavebním úpravám, stejně tak díky pořízení moderního vnitřního vybavení;

4) rovného přístupu ke vzdělávání s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálně vzdělávacími potřebami, kdy je nutné uzpůsobit vzdělávací zařízení pro inkluzi osob v souladu s požadavky zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, aby byly vytvořené předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností.

Odbornou učebnu budou rovněž využívat partneři projektu (a jejich žáci), se kterými uzavřela základní škola memorandum o dlouhodobé spolupráci při realizaci projektu. Učebna bude rovněž využívána k mimoškolním aktivitám.

Realizace projektu bude ukončena nejpozději do konce srpna 2021.

 

FOTOGALERIE REKONSTRUKCE UČEBNY JAZYKŮ